سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عصرالامام

 اثر مزبور با نام"عصر الامام الخمینی(قدس سره)" ترجمه عربی کتاب عصر امام خمینی(ره) از تالیفات حجت الاسلام "میراحمدرضا حاجتی" است که در راستای برنامه های پژوهشی- تالیفی موسسه ولا منتظر به چاپ رسیده است.
کتاب"عصرالامام الخمینی(قدس سره)"ترجمه ای تلخیص شده از کتاب عصر امام خمینی (قدس سره) است که با ویرایش جدید ارائه شده و 240 صفحه‌ دارد.
کتاب مزبورعلاوه بر سه بخش اصلی مشتمل بر "مقدمه"، "سخنی با خواننده" ، "فهرست منابع" ، "روح خدا" و "کتاب نامه" است.
نویسنده در بخش اول کتاب زیرِعنوان"شخصیت و عصر امام خمینی(قدس سره)"، به تشریح مباحث "شخصیت امام خمینی(ره)"، "عصر امام خمینی(قدس سره)" و
"عصر امام خمینی(قدس سره) در نگاه صاحب نظران مسلمان"‌ پرداخته است."عصرامام خمینی(قدس سره) و رویکرد دینی و معنوی انسان معاصر"، عنوان بخش دوم کتاب است که شامل مباحث" رویکرد دینی و معنوی انسان عصر امام خمینی(قدس سره) از دیدگاه غربیان"، "رویکرد دینی و معنوی شهروندان جوامع غربی"، "رویکرد دینی و مذهبی دانشمندان" و "عصر امام خمینی(ره) و توجه فزاینده به کارکردهای مثبت دین" است.
نویسنده در بخش سوم،"عصر امام خمینی(قدس سره)و نهضت عظیم اسلام گرایی" رابا تشریح"موضوعات امام خمینی(قدس سره) و خیزش جهانی اسلام"، "نهضت جهانی اسلام و وحشت استکبار"و"روند اسلام خواهی در جوامع غربی"بیان می‌کند.
میراحمدرضا حاجتی در یادداشت خود بر تلخیص کتاب، پس از بیان اهمیت و ضرورت گسترش دایره امام پژوهی در میان اقشار مختلف بویژه نسل جوان آورده است:تدریس و طرح مباحث آن - کتاب عصرامام خمینی(قدس سره) - در برخی مجامع علمی و فرهنگی کشور،الزامات جدیدی برای کتاب و نویسنده آن پدید آورد که از آن جمله می توان به ارائه شکل کنونی و تلخیص شده کتاب، مناسب با شرایط دوره های تدریسی علمی و آموزشی اشاره کرد.
موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) در بهمن 1388 این کتاب را در 240 صفحه منتشر کرد.کلمات کلیدی :