سفارش تبلیغ
صبا

عصرالامام

 اثر مزبور با نام"عصر الامام الخمینی(قدس سره)" ترجمه عربی کتاب عصر امام خمینی(ره) از تالیفات حجت الاسلام "میراحمدرضا حاجتی" است که در راستای برنامه های پژوهشی- تالیفی موسسه ولا منتظر به چاپ رسیده است.
کتاب"عصرالامام الخمینی(قدس سره)"ترجمه ای تلخیص شده از کتاب عصر امام خمینی (قدس سره) است که با ویرایش جدید ارائه شده و 240 صفحه‌ دارد.
کتاب مزبورعلاوه بر سه بخش اصلی مشتمل بر "مقدمه"، "سخنی با خواننده" ، "فهرست منابع" ، "روح خدا" و "کتاب نامه" است.
نویسنده در بخش اول کتاب زیرِعنوان"شخصیت و عصر امام خمینی(قدس سره)"، به تشریح مباحث "شخصیت امام خمینی(ره)"، "عصر امام خمینی(قدس سره)" و
"عصر امام خمینی(قدس سره) در نگاه صاحب نظران مسلمان"‌ پرداخته است."عصرامام خمینی(قدس سره) و رویکرد دینی و معنوی انسان معاصر"، عنوان بخش دوم کتاب است که شامل مباحث" رویکرد دینی و معنوی انسان عصر امام خمینی(قدس سره) از دیدگاه غربیان"، "رویکرد دینی و معنوی شهروندان جوامع غربی"، "رویکرد دینی و مذهبی دانشمندان" و "عصر امام خمینی(ره) و توجه فزاینده به کارکردهای مثبت دین" است.
نویسنده در بخش سوم،"عصر امام خمینی(قدس سره)و نهضت عظیم اسلام گرایی" رابا تشریح"موضوعات امام خمینی(قدس سره) و خیزش جهانی اسلام"، "نهضت جهانی اسلام و وحشت استکبار"و"روند اسلام خواهی در جوامع غربی"بیان می‌کند.
میراحمدرضا حاجتی در یادداشت خود بر تلخیص کتاب، پس از بیان اهمیت و ضرورت گسترش دایره امام پژوهی در میان اقشار مختلف بویژه نسل جوان آورده است:تدریس و طرح مباحث آن - کتاب عصرامام خمینی(قدس سره) - در برخی مجامع علمی و فرهنگی کشور،الزامات جدیدی برای کتاب و نویسنده آن پدید آورد که از آن جمله می توان به ارائه شکل کنونی و تلخیص شده کتاب، مناسب با شرایط دوره های تدریسی علمی و آموزشی اشاره کرد.
موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) در بهمن 1388 این کتاب را در 240 صفحه منتشر کرد.کلمات کلیدی :